De Heilige Rozenkrans met overwegingen

De Heilige Rozenkrans

(met op iedere kraal een aparte overweging)

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jesus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Ik groet U, dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.

Ik groet U, moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.

Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu, en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

De vijf blijde Geheimen.

Het eerste blijde geheim: De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

Vrucht van dit geheim: de nederigheid.

 

De namen van Jesus en Maria moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) De Heilige Drievuldigheid heeft toegestemd in de Menswording van Christus.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Maria is tot moeder van Christus verkoren.
Wees gegroet Maria… Amen
3) De Engel Gabril brengt Maria de blijde boodschap.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria was in de eenzaamheid in haar gebed.
Wees gegroet Maria… Amen
5) De Engel zei: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Maria was verbaasd toen zij de Engel hoorde.
Wees gegroet Maria… Amen
7) De Engel zei: Maria! Vrees niet, want gij zult ontvangen van de Heilige Geest!
Wees gegroet Maria… Amen
8) Maria zei: Zie hier de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw wil.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Maria is van de Heilige Geest overschaduwd.
Wees gegroet Maria… Amen
10) En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

O mijn Jesus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegene die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Heer Jesus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen.

 

Het tweede blijde geheim: De bezoeking van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Vrucht van dit geheim: de naastenliefde.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria gaat uit ootmoedigheid haar nicht Elisabeth bezoeken.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Maria door de Heilige Geest geleid.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Maria met haast opstaande, gaat over het gebergte.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria wordt met veel liefde door haar nicht Elisabeth ontvangen.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Sint Jan is gezuiverd en van blijdschap opgesprongen in zijn moeders lichaam.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Elisabeth zei: Gezegend is de vrucht van uw lichaam.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Maria heeft uitgeroepen: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Wees gegroet Maria… Amen
8) Elisabeth zei: Wat een geluk geschiedt mij dat de Moeder des Heren tot mij komt.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Het huis van Zacharias is door de komst van Jesus en Maria gezegend.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Maria heeft haar nicht drie maanden met veel liefde gediend.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het derde blijde geheim: De geboorte van Christus.

Vrucht van dit geheim: de geest van armoede.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria heeft gebaard en is Maagd gebleven.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Maria heeft Jesus in een stal gebaard en in doeken gewonden.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Maria heeft Jesus met veel liefde en bewondering aanschouwd.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria heeft Jesus omhelsd en aan haar hart gedrukt.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Maria heeft Jesus met haar heilige borsten gevoed.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Maria heeft Jesus in een krib gelegd.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus lag op hooi en stro tussen os en ezel.
Wees gegroet Maria… Amen
8) De Engelen hebben gezongen: Ere zij God in het allerhoogste en op aarde vrede aan de mensen, die van goede wil zijn.
Wees gegroet Maria… Amen
9) De herders zijn het Kind komen bezoeken.
Wees gegroet Maria… Amen
10) De drie Koningen zijn het Kind komen aanbidden en hebben hun giften geofferd.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vierde blijde geheim: De opdracht van Christus in de tempel.

Vrucht van dit geheim: zuiverheid en gehoorzaamheid

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria gaat om haar heilig Kind te offeren.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus en Maria onderwerpen zich aan de wet van Mozes.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Maria gaat door moeilijke wegen naar Jeruzalem.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria heeft Jesus op haar armen gedragen.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Maria legt al biddende haar weg af.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Maria heeft Jesus in de tempel geofferd.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Maria heeft aan de wet voldaan met de offergift der arme mensen.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Anna, de profetes, loofde God voor de verlossing van Israël.
Wees gegroet Maria… Amen
9) De oude Simeon heeft Jesus omhelsd en op zijn armen genomen.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Simeon zei: Heer! laat uw dienaar gaan in vrede naar Uw woord.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vijfde blijde geheim: De vinding van het verloren kind Jesus.

Vrucht van dit geheim: God zoeken in alles.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria heeft haar lieve Kind verloren.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Maria heeft haar schat gemist.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Maria heeft Hem met veel droefheid gezocht.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria is Jesus langs alle wegen en straten gaan zoeken.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Maria heeft Jesus na drie dagen gevonden.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Maria vindt Jesus in de tempel.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus, twaalf jaar oud zijnde, leerde de schriftgeleerden.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Maria zei: Zoon, waarom hebt Gij ons bedroefd?
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus is met hen vertrokken en was hun onderdanig.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Maria bewaarde in haar hart alle woorden die Jesus tot haar sprak.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

Laat ons bidden:
O Maria, allergoedertierenste Moeder! Verkrijgt mijn hart droefheid, en mijn ogen tranen van berouw, om te bewenen dat ik Jesus zo dikwijls heb verloren, geef dat ik Hem weer vind en Hem altijd behoud. Amen.

 

De vijf droeve Geheimen.

Het eerste droeve geheim: De benauwdheid van Christus in het Hof der Olijven.

Vrucht van dit geheim: berouw over onze zonden.

De namen van Jesus en Maria moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) Jesus gaat naar het Hof der Olijven.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus valt plat ter aarde neer.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus volhardt in het gebed.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus is bedroefd tot de dood toe.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus zweet water en bloed.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Jesus stelt zijn wil in de wil van zijn Hemelse Vader.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus vermaant zijn leerlingen om te waken en te bidden.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus wordt door zijn apostel door een kus overgeleverd.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus wordt door zijn bemind volk gevangen.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Jesus wordt wreed gebonden en van de ene rechter naar de andere rechter gesleurd.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hoe lief heeft God de mens gehad, dat Hij zijn enige Zoon niet heeft gespaard, maar hem heeft overgeleverd tot de dood, ja tot de dood van het kruis.

O mijn Jesus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegene die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Heer Jesus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen.

 

Het tweede droeve geheim: De geseling van Christus.

Vrucht van dit geheim: de versterving van onze zintuigen.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Jesus wordt door de joden aan de heidenen overgeleverd.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus wordt bij Pilatus vals beschuldigd.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus wordt door zijn volk achter Barabas gesteld.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus, alhoewel onschuldig verklaard, wordt overgeleverd om gegeseld te worden.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus kleren werden uitgerukt.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Jesus stond daar naakt en bloot.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus aan een kolom gebonden.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus wordt wreed gegeseld.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus bloed vloeit langs de aarde.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Jesus is gewond om onze zonden.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Hoe lief heeft God… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het derde droeve geheim: Kroning van Christus.

Vrucht van dit geheim: de versterving van de geest en het hart.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) De soldaten hebben Jesus een doornenkroon bereid.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Zij hebben de doornenkroon op Jesus hoofd gedrukt.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus hoofd langs alle kanten doorwondt.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus hoofd van alle zijden bebloed.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus met een purperen mantel bespot.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Zij hebben Jesus een riet voor scepter in de hand gegeven.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Zij hebben met het riet op het gekroond hoofd van Jesus geslagen.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Zij hebben in Jesus gezegend aangezicht gespuugd.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus is met smaad overladen.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Pilatus heeft Jesus aan het volk vertoond, zeggende: Aanziet den Mens!
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Hoe lief heeft God… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vierde droeve geheim: De Kruisdraging van Christus.

Vrucht van dit geheim: geduld in de beproeving.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Jesus wordt veroordeeld om gekruisigd te worden.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus heeft zijn kruis met liefde omhelsd.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus heeft zijn kruis op zijn doorwonde schouders gedragen.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus wordt tussen twee moordenaars voortgesleurd.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus bezwijkt onder het kruis om onze zonden.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Jesus, beladen met zijn kruis, ontmoet zijn bedroefde moeder.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus wordt beweend door de godvruchtige vrouwen van Jerusalem.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus zij hun: Handelt men zo met het groene hout, wat zal er dan met het dorre geschieden?
Wees gegroet Maria… Amen
9) Niemand wilde Jesus zijn kruis helpen dragen.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Jesus beklimt voor ons de berg van Calvari.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Hoe lief heeft God… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vijfde droeve geheim: De Kruisiging van Christus.

Vrucht van dit geheim: de liefde voor de zielen en de Kerk.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Jesus wordt wreed op het kruis uitgerekt.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus handen en voeten doornageld.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus wordt aan het kruis opgericht en uit zijn wonden vloeit opnieuw het bloed.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus bidt voor zijn vijanden.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus belooft de moordenaar het paradijs.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Jesus beveelt de Heilige Johannes aan zijn moeder.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus dorst wordt met gal en azijn gelaafd.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus heeft uitgeroepen: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt gij mij verlaten?
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus zei: Alles is volbracht!
Wees gegroet Maria… Amen
10) Jesus heeft zijn geest gegeven en zijn Heilig Hart voor ons laten openen.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Hoe lief heeft God… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

Laat ons bidden:
O Jesus! Ik bid U door al Uw smarten en Uw bittere dood, door uw doornagelde handen, doorboorde voeten, doorstoken zijde en al Uw gezegende Wonden, ontferm u over mij, en druk Uw heilig lijden zo diep in mijn hart, dat ik niets anders bemin dan U mijn Jesus! die voor mij gekruisigd zijt. Amen.

 

De vijf glorierijke Geheimen.

Het eerste glorierijke geheim: De verrijzenis van Christus.

Vrucht van dit geheim: het geloof.

De namen van Jesus en Maria moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) Jesus is op de derde dag heerlijk verrezen.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus heeft dood en hel overwonnen.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus heeft de Oudvaders getroost en verlost.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus verblijdt zijn Heilige Moeder.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus verschijnt als een hovenier aan Maria Magdalena.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Jesus vertoont zich aan Petrus.
Wees gegroet Maria… Amen
7) De leerlingen van Emmas zeiden: Brandden onze harten niet van liefde, toen hij tot ons sprak?
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus staat in het midden van zijn leerlingen en wenst ze allen de vrede.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus toont zijn roemrijke wonden aan de Heilige Thomas.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Thomas roept uit: O mijn Heer en mijn God!
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geloofd en gedankt zij ten alle tijde het allerheiligste en Goddelijke Sacrament!

O mijn Jesus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegene die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

Heer Jesus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn. Amen.

 

Het tweede glorierijke geheim: De Hemelvaart van Christus.

Vrucht van dit geheim: de hoop en het verlangen naar de hemel.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Jesus klimt heerlijk ten Hemel.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus klimt door zijn eigen macht.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus neemt afscheid van zijn lieve Vrienden.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Jesus belooft met hen te blijven tot het einde der wereld.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Jesus belooft hun de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria… Amen
6) De Leerlingen hebben Jesus aanschouwd en Hij heeft hen allen gezegend.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Jesus heeft voor ons de Hemel geopend.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Jesus zit aan de rechter hand van zijn Hemelse Vader.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Jesus toont zijn heilige wonden aan zijn Hemelse Vader.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Jesus is onze Middelaar in de Hemel.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Geloofd en gedankt… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het derde glorierijke geheim: De zending van de Heilige Geest.

Vrucht van dit geheim: de gaven van de H. Geest en de apostolische ijver.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Jesus heeft de Heilige Geest gezonden.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Jesus heeft de Trooster gezonden.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus heeft het Vuur op de wereld gezonden.
Wees gegroet Maria… Amen
4) De Heilige Geest heeft de harten met liefde ontstoken.
Wees gegroet Maria… Amen
5) De Heilige Geest heeft het verstand der mensen verlicht.
Wees gegroet Maria… Amen
6) De Heilige Geest heeft de harten versterkt.
Wees gegroet Maria… Amen
7) De Heilige Geest heeft verscheidene talen doen spreken.
Wees gegroet Maria… Amen
8) De Heilige Geest heeft zijn gaven uitgedeeld.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Kom, Heilige Geest! Bezoek de harten van Uw gelovigen.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Kom, Heilige Geest! Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Geloofd en gedankt… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vierde glorierijke geheim: De Hemelvaart van Maria.

Vrucht van dit geheim: de liefde tot Maria en de genade van een goede dood.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria is opgenomen ten Hemel.
Wees gegroet Maria… Amen
2) De Hemelse Vader ontvangt zijn beminde Dochter.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Jesus omhelst zijn lieve Moeder.
Wees gegroet Maria… Amen
4) De Heilige Geest verwelkomt zijn lieve Bruid.
Wees gegroet Maria… Amen
5) De Serafijnen groeten Maria.
Wees gegroet Maria… Amen
6) De Engelen dienen Maria.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Heel de Hemel is verblijd door Maria.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Maria zit naast Jesus.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Maria is onze Moeder en Middelares in de Hemel.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Maria is onze voorspreekster bij haar lieve Zoon.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Geloofd en gedankt… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

 

Het vijfde glorierijke geheim: De Kroning van Maria.

Vrucht van dit geheim: vertrouwen in Maria en de eindvolharding.

De namen van Jesus… Amen.

Onze Vader… Amen.

1) Maria is heerlijk gekroond in de Hemel.
Wees gegroet Maria… Amen
2) Maria gekroond om haar Serafijnse liefde.
Wees gegroet Maria… Amen
3) Maria gekroond om haar Engelachtige zuiverheid.
Wees gegroet Maria… Amen
4) Maria gekroond om haar grote ootmoedigheid.
Wees gegroet Maria… Amen
5) Maria gekroond om haar volmaakte gehoorzaamheid.
Wees gegroet Maria… Amen
6) Maria gekroond om haar heilige voorzichtigheid.
Wees gegroet Maria… Amen
7) Maria gekroond om haar grote geduld.
Wees gegroet Maria… Amen
8) Maria gekroond om haar ijverige dankbaarheid.
Wees gegroet Maria… Amen
9) Maria gekroond om haar volharding in alle deugden.
Wees gegroet Maria… Amen
10) Maria boven alle Engelen en Heiligen in de Hemel gekroond, gelijk Moeder Gods toekomt.
Wees gegroet Maria… Amen

Eer aan de Vader… Amen.

Geloofd en gedankt… Amen

O mijn Jesus… Amen.

Heer Jesus Christus… Amen.

Laat ons bidden:
Ik offer u, o allerzuiverste Maagd en allerroemrijkste Moeder Gods, in de vereniging van al uwe deugden, verdiensten en volmaaktheden, deze geestelijke kroon van gebeden en groetenissen. Gewaardig ze te ontvangen met al de lofzagen die u op aarde en in de Hemel gebracht worden, en verkrijg voor mij en al degenen voor welke ik gehouden ven te bidden, van uwen lieven Zoon de genade om wel te leven en zalig te sterven.

En Onze Vader, uit dankbaarheid dat God ons de genade geschonken heeft ons de Heilige Rozenkrans te laten bidden.

Onze Vader… Amen.

En Wees gegroet, opdat Maria ons verstand opdrage aan de hemelse Vader, en wij in eeuwigheid zijne barmhartigheid mogen gedenken.

Wees gegroet Maria… Amen

En Wees gegroet, opdat Maria ons geheugen opoffert aan haar Zoon en wij gedurig zijn leven en zijn bitter lijden indachtig zouden mogen wezen.

Wees gegroet Maria… Amen

En Wees gegroet, opdat Maria onze wil aan de Heilige Geest aanbied, en dien Geest gedurig in ons van liefde doe branden.

Wees gegroet Maria… Amen

Het geloof zullen wij bidden opdat ons gebed aan God aangenaam moge wezen, dat het moge strekken tot Zijn meerdere eer en glorie, tot welstand van de Heilige Kerk, tot bekering van de zondaars en afgevallen Christenen, en tot welstand van de gemeente.

Ik geloof in God, de Almachtige Vader… Amen.

De almacht van de Vader beware ons.

De wijsheid van de Zoon onderwijze ons.

De liefde van de Heilige Geest ontsteke ons.

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.