Vassula Ryden kunt u beter mijden

Overgenomen van https://stichtingvaak.blogspot.com/2012/01/bischop-punt-omarmt-vassula-ryden.html

BISSCHOP PUNT ‘OMARMT’ VASSULA RYDEN

In september 2011, tijdens een ‘Ware Leven in God’ bedevaart, de ‘8e Oecumenische True Life in God Pelgrimage’ in Rome heeft bisschop Punt aldaar een getuigenis afgelegd m.b.t. het medium Vassula Ryden.  Zie in dit verband http://www.tligpilgrimages.org/rome.html

Tot drie maal toe (in 1995, 1996 en in 2007) werd Vassula veroordeeld door de R.K. Kerk en op 16 maart 2011 nota bene door de patriarch van haar eigen kerk, de Grieks-orthodoxe kerk. En nog pas in januari 2012 werd zij opnieuw veroordeeld, ditmaal door de Church of Cyprus.

Overzicht:

 • Notificatie van 6 oktober 1995 van Joseph Card. Ratzinger AAS 88 (1996) 956-957
 • Op 29 november 1996 bevestigt de Congregatie voor de Geloofsleer de Notificatie van 6 oktober 1995   en scherpt deze aan!
 • Notificatie van 25 januari 2007 van Kardinaal William Levada prefect van de Congregatie voor de geloofsleer Prot. N 54/92-24945
 • Veroordeling door het Ecumenical Patriarchate of Constantinople op 16 maart 2011
 • Veroordeling door de Church of Cyprus op 13 januari 2012

Nog enkele andere veroordelingen waar we in dit artikel niet verder op in gaan:

 • Veroordeling door de bisschop van Sion/Sitten op 1 september 1991
 • Veroordeling door de Zwitserse bisschoppenconferentie op 23 februari 2005
 • Veroordeling door de Church of Scotland op 6 september 2005

–    Wat lezen we in 1995 in  ‘Een-twee-een’?  (1e veroordeling)  

Vaticaan waarschuwt voor ‘hemelse openbaringen’ van Zwitsers medium

In een speciale kennisgeving heeft de Congregatie voor de Geloofsleer gewaarschuwd voor de praktijken van het Zwitsers medium Vassula Ryden, die beweert boodschappen van Christus te ontvangen. Volgens de Congregatie zijn de ‘doorgevingen’ niet van bovennatuurlijke oorsprong en dienen bisschoppen de verspreiding van Rydens ideeën tegen to gaan. Onlangs was de zieneres enkele malen in Nederland en kreeg veel belangstelling van de media.

In de kennisgeving, gedateerd op 6 oktober 1995, meldt de Congregatie dat zij van veel bisschoppen, religieuzen en leken het verzoek heeft gekregen om een “gezaghebbend oordeel” uit to spreken over de “veronderstelde hemelse openbaringen” van Ryden.

De 53-jarige Vassula Ryden was ooit mannequin en tenniste op hoog niveau. Van huis uit is zij Grieks-orthodox, maar lange tijd betekende dit niets voor haar, tot zij in 1985 er van overtuigd raakte via ‘automatisch schrift’ boodschappen van haar engel¬bewaarder te ontvangen. Later zou het Christus zelf zijn, die haar hand leidde bij het schrijven van boodschappen en die haar leerde met hem te praten. Zij getuigt hiervan in woord en geschrift.

Antichrist

“Zorgvuldig en eerlijk onderzoek” heeft de Congregatie ertoe gebracht te verklaren dat het optreden van Ryden weliswaar “positieve aspecten”, heeft, maar dat het niettemin “in het licht van de katholiek leer als negatief beschouwd moet worden”.

De Congregatie wijst niet alleen op het “verdachte karakter van de wijze waarop de veronderstelde openbaringen tot stand komen”, maar wil vooral duidelijk maken welke fouten in de leer de doorgevingen bevatten. “Zo wordt er onder andere met een dubbelzinnig taalgebruik over de Personen van de heilige Drie-eenheid gesproken. Dat gaat zo ver dat de specifieke namen en functies van de Goddelijke Personen door elkaar worden gehaald”, aldus de Congregatie.

In strijd met de kerkelijke leer is volgens de Congregatie ook de voorspelling dat er spoedig een periode aanbreekt waarin de antichrist zal heersen binnen de kerk. Voorts veroordeelt de notificatie Rydens “millennaristische visie”, die er van uitgaat dat er een goddelijk ingrijpen op komst is met de bedoeling om op aarde, “nog voor de definitieve komst van Christus, een tijdperk van vrede en universeel welzijn in te stellen”. “Bovendien”, voegt de notificatie er aan toe, “wordt de nabije toekomst van een kerk voorspeld die een soort panchristelijke gemeenschap zou zijn, dit in tegenspraak met de katholieke leer.”

Niet bovennatuurlijk

Dat in latere geschriften van Ryden dergelijke dwalingen niet meer voorkomen, toont voor de Congregatie aan “dat de veronderstelde hemelse boodschappen slechts vrucht zijn van persoonlijke overwegingen”. Een andere vaststelling is dat de Grieks-orthodoxe Ryden geregeld de sacramenten van de r.-k. kerk ontvangt en zich “boven ieder kerkelijk oordeel en elke canonieke regel plaatst”.

De Congregatie vraagt tenslotte de bisschoppen hun gelovigen goed te informeren en verspreiding van Rydens ideeën in hun bisdommen tegen te gaan. De notificatie roept de gelovigen op “om de herkomst van de geschriften en doorgevingen van Vassula Ryden niet als bovennatuurlijk te beschouwen en om de zuiverheid van het geloof dat de Heer de kerk heeft toevertrouwd te bewaren.” (Een-twee-een nr. 18 van 1995)  ‘Een-twee-een’ werd in 2003 omgedoopt tot ‘multimediaal magazine’ rkkerk.nl.
Noot:  de Notification van 6 oktober 1995 van Joseph Card. Ratzinger is te lezen op:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951006_ryden_en.html

–    En wat lezen we in 1996 in KN? (2e veroordeling)

BEZWAREN TEGEN VASSULA AANGESCHERPT

Met een tweede nota heeft de Congregatie voor de Geloofsleer haar bezwaren tegen de vermeende private openbaringen van de Grieks-orthodoxe Vassula Ryden aangescherpt.

Vorige week vrijdag, bevestigde de congregatie de nota van 6 oktober 1995, die werd gepubliceerd in de Osservatore Romano van 23/24 oktober 1995 op pagina 1. Aanleiding voor de aanscherping vormen vragen die naar aanleiding van de betreffende nota aan de Congregatie voor de Geloofsleer zijn voorgelegd. In die nota gaf de Congregatie voor de Geloofsleer antwoord op vragen van bisschoppen, priesters, religieuzen en leken betreffende de activiteiten van Vassula Ryden, die in Zwitserland woont en van daaruit in katholieke kringen over de hele wereld in woord en geschrift bekendheid tracht te geven aan door haar ontvangen boodschappen afkomstig uit zogenaamde hemelse openbaringen.

Na zorgvuldig onderzoek stelde de congregatie dat “behalve het verdachte karakter van de manier waarop deze zogenaamde openbaringen gebeuren, het onze taak is om uitdrukkelijk te wijzen op de verschillende fouten in de leer die in deze zogenaamde boodschappen verpakt zijn. Deze kunnen als volgt worden omschreven: Dubbelzinnig taalgebruik betreffende de Drievuldigheid; een op handen zijnde periode van pre-domineren van de anti-Christ in de Kerk, en in de nabije toekomst een Kerk die een pan-christelijke gemeenschap zou moeten voorstellen, zijn in tegenstelling met de katholieke leer.”
Ook schrijft de Congregatie voor de Geloofsleer dat “mevrouw Ryden, die regelmatig de sacramenten van de katholieke Kerk ontvangt, ofschoon zij Grieks-orthodox is, een niet geringe verbijstering veroorzaakt in diverse kerkelijke milieus”. De congregatie vraagt derhalve dat bisschoppen ingrijpen en hun gelovigen adequaat informeren in deze, en erop letten dat de ideeën van mevrouw Ryden in hun diocesen geen verspreiding vinden.

Inmiddels heeft de Congregatie voor de Geloofsleer aan deze stellingname onlangs het volgende toegevoegd: 

 1. De nota van 1995 die aan de herders en gelovigen van de katholieke Kerk is gericht, behoudt al haar kracht. Zij is goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten en zal worden gepubliceerd in het officiële orgaan van de H. Stoel, de Acta Apostolicae Sedis, met de handtekeningen van de prefect en secretaris van de congregatie.” 
 2. Met het oog op persberichten over een beperkte interpretatie van deze nota gedaan door de kardinaal-prefect in een privé-gesprek met een groep personen die hij in audiëntie ontving op 18 mei van dit jaar (1996) in Guadalajara (Mexico), wenst de kardinaal-prefect het volgende duidelijk te stellen: 
  • a. De gelovigen moeten de boodschappen van Vassula Ryden niet zien als goddelijke openbaringen, maar als persoonlijke meditaties;
  • b. Zoals de nota reeds duidelijk heeft gesteld zijn in deze meditaties behalve positieve aspecten ook negatieve elementen volgens de katholieke leer;
  • c. Derhalve zijn herders en gelovigen opgeroepen in dit opzicht tot serieus geestelijk onderscheiden en de zuiverheid van het geloof, moraal en het geestelijk leven te bewaren, zonder te vertrouwen op veronderstelde openbaringen en volgens het geopenbaarde Woord van God en de richtlijnen van het leergezag van de Kerk.”

Met het oog op de verspreiding van voornoemde teksten stelt de congregatie klip en klaar dat “de door sommige mensen gehanteerde interpretatie van een beslissing van paus Paulus VI op 14 oktober 1966 en afgekondigd op 15 november van datzelfde jaar – als zouden geschriften en boodschappen afkomstig van veronderstelde openbaringen, vrij mogen worden verspreid binnen de Kerk – absoluut niet rechtsgeldig is. De beslissing van Paulus VI had in feite betrekking op de afschaffing van de index van verboden boeken en zegt dat de morele verplichting om in ieder geval geschriften, die geloof en moraal bedreigen, niet te verspreiden of te lezen, niettemin in stand blijft.” Verder herinnert de congregatie eraan dat voor “verspreiding van teksten van veronderstelde openbaringen de norm gehanteerd moet worden zoals neergelegd in het van kracht zijnde kerkelijke wetboek, canon 823.1”. Daar staat dat de herders van de Kerk het recht hebben “te eisen dat door christengelovigen uit te geven geschriften, die geloof of zeden raken, aan hun oordeel onderworpen worden, alsook om geschriften af te wijzen die het rechte geloof of de goede zeden schaden”.

Tenslotte schrijft de congregatie van kardinaal Ratzinger dat veronderstelde bovennatuurlijke openbaringen alsook geschriften daarover in de eerste instantie onderworpen zijn aan het oordeel van de diocesane bisschop en in bepaalde gevallen aan dat van de Bisschoppenconferentie en de Congregatie voor de Geloofsleer. (ACSA) KN 6.12.96

–    En wat lezen we op rkdocumenten.nl?  (3e veroordeling)

Notificatie over Vassula Ryden
Prot. N 54/92-24945  25 januari 2007
Eminentie/Excellentie,

Regelmatig wordt de Congregatie voor de Geloofsleer verzocht om opheldering over de geschriften en activiteiten van Mw. Vassula Ryden, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid van de Notificatie van 6 oktober 1995 en de maatstaven die door plaatselijke kerken gevolgd dienen te worden voor wat betreft het verspreiden van de geschriften van Mw. Vassula Ryden.
In dit verband wenst de Congregatie de volgende mededeling te doen:

 1. De Notificatie van 1995 inzake het oordeel over de leer van de onderzochte geschriften blijft van kracht.
 2. Na een dialoog met de Congregatie voor de Geloofsleer heeft Mw. Vassula Ryden echter ophelderingen doen toekomen op een aantal problematische punten in haar geschriften alsmede op de aard van haar boodschappen, die niet als hemelse boodschappen beschouwd mogen worden, maar als persoonlijke meditaties. Uit normatief standpunt en na de bovengenoemde ophelderingen is het raadzaam om van geval tot geval een afgewogen beoordeling te maken en te bezien in hoeverre het voor de gelovigen mogelijk is om deze geschriften te lezen binnen het kader van dergelijke ophelderingen.
 3. Tenslotte herinneren wij er aan dat het voor Katholieken niet raadzaam is om deel te nemen aan gebedsgroepen die door Mw. Vassula Ryden worden georganiseerd. In gevallen van oecumenische ontmoetingen dienen de gelovigen zich te houden aan de voorwaarden zoals neergelegd in de Oecumenische Gids, de Code van het Kerkelijk Recht  1   2   3  en de diocesane ordinarii.

Ik zend u deze informatie met de meeste hoogachting en in toewijding tot God.
Kardinaal William Levada, Prefect
–    En wat lezen we op internet?  (4e veroordeling)
The Ecumenical Patriarchate of Constantinople condemns Vassula Ryden’s teachings

The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople has published an announcement dated March 16, 2011 condemning Vassula Ryden’s teachings. This announcement is particularly important because it is issued by the competent ecclesiastical authority. Vassula has been for many years a Greek Orthodox of the diaspora and now resides in Greece.
Announcement On Vassula Ryden By The Ecumenical Patriarchate 

The Orthodox Church, following strictly the shining example and teaching of the Holy Apostles, the teaching of the Fathers of the Church who have their succession, and the divinely-inspired decisions of the Ecumenical Synods, safeguards as a pearl of great price the faith of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church which the Christian plenitude experiences through their participation in the Sacraments and entire spiritual life of the divinely-founded ecclesiastical body.

Hence, whatever movement and improvised tension, personal or collective, in contempt or in breach of the dogmas of the Orthodox Christian faith and life in Christ within the Church as the only path for the salvation of our souls, all the more the self-proclaimed “supposedly charismatic” personality, is rejected always as an unacceptable innovation.

In this spirit, and for the beneficial protection of our pious Orthodox plenitude from dangerous spiritual confusion, who do not know well matters underlying the risk of delusion, we denounce from the Mother Church Vasiliki Paraskevis Pentaki – Ryden, widely known as “Vassula”, and her organization founded under the title “True Life In God” which rashly and frivolously proposes teachings based on the supposed “direct dialogue between her and the Founder of the Church Jesus Christ our Lord”, and those conquered by her and the supporters of “True Life In God”, which deviate arbitrarily from the God-given teaching of the Church, but also scandalize the Orthodox phronema of pious believers.

Hence, we call upon the proponents of these unacceptable innovations and the supporters who maintain them, who henceforth are not admitted to ecclesiastical communion, not only to not be involved in the pastoral work of the local Holy Metropolis, but also to not preach their novel teachings, to prevent the appropriate sanctions under the Holy Canons.

We express, lastly, the profound sorrow of the Ecumenical Patriarchate of the acts of some – fortunately few – clergy of the Orthodox Church to be found at talks of the said “Vassula” and give to her a “certificate of Orthodoxy.”

At the Patriarchate, the 16th of March 2011
Of the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod

Translated by John Sanidopoulos

This announcement was published on the website of the Greek Orthodox Patriarchate of Constantinople (http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id= 1306&tla=gr).
Since the Patriarchate made its announcement, Vassula has continued with her scheduled tour of conferences through Europe for the promotion of her messages, in contempt of the Patriarchate’s request to cease teaching and spreading TLIG.
–    En wat lezen we nog meer op internet?  (5e veroordeling)
CHURCH OF CYPRUS
Synodical Committee for
Matters of Heresy
Holy Archdiocese of Cyprus

13 January 2012.
                                                      ANNOUNCEMENT
Topic: The heretical positions of Vassiliki (Vassula) Pendakis-Ryden.

Over the last few days Vassula Ryden has been appearing in the media, giving lectures and trying to come into contact with bishops and priests, giving the impression that she presents and teaches the Orthodox Christian faith. In reality, her teachings are heretical, and her claims that she communicates directly with Christ are fantastical and outside of the spirit of the experience of our Church.
Seeing that she tries, not only in Cyprus, to present herself as Orthodox and that she possesses certificates of Orthodoxy from bishops, we cite the Ecumenical Patriarchate’s explicit announcement regarding this matter, so that Orthodox Christians may know exactly what it pertains to: http://www.impantokratoros.gr/ecumenical_patriarchate_vasoula.en.aspx
Source (greek): http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=2129
(Translated by the Holy Monastery of Pantokrator)

See also: http://www.impantokratoros.gr/7F397BAC.en.aspx\
–    En wat valt er o.a. nog meer te lezen?
The Bishops of the Province of Marseille warn the faithful against Vassula’s activities   (een ernstige waarschuwing)
The following warning, signed by several (8) bishops of southern France – including three archbishops – was issued on October 22, 2011. The original text in French is published on the website of the Diocese of Marseille (http://marseille.catholique.fr/Mise-en-garde). You will find hereunder an English translation:
                                                              WARNING
Several sources have announced that on November 2011 Mrs Vassula Ryden will be coming to Marseille. The program mentions conferences, Mass, deliverance and healing prayers.
The Roman congregation for the doctrine of the faith has pronounced itself several times on her case, by emitting great reservations and not recognizing the supernatural character of her alleged messages. It advises Catholics not to support this person’s activities by participating in her initiatives.
The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople has recently pronounced itself in a similar way, since Mrs Vassula Ryden was a member of that Church.
The bishops of the Province of Marseille want to bring to the attention of the catholic faithful of their dioceses that this event is in no way connected to our Church. The acts of religious nature (Mass, deliverance and healing prayers) – if they take place – will be performed outside the communion with the Catholic Church.
In Marseille, October 22, 2011.

Maarrrr…   bisschop Punt trekt zich nergens wat van aan en gaat zoals gewoonlijk zijn eigen gangetje deze keer met een getuigenis over Vassula in Rome, september 2011.

Hieronder plaatsen wij een vertaling van deze in het Engels gestelde getuigenis die gepubliceerd werd in het TRUE LIFE IN GOD nieuwsbrief van november 2011. Deze nieuwe versie van de vertaling die nu door bisschop Punt zelf nagekeken en geautoriseerd is zal in een volgende editie van de Nederlandse Nieuwsbrief HET WARE LEVEN IN GOD worden opgenomen.

NOOT: Ook in deze geautoriseerde versie van zijn getuigenis verklaart bisschop Punt dat “de Heer aan Vassula Zijn plan geopenbaard heeft” en dat hij “er persoonlijk geen problemen mee heeft dat te geloven”.

Daarmee gaat bisschop Punt rechtstreeks in tegen de Congregatie voor de Geloofsleer, andere R.K. autoriteiten en het patriarchaat van Konstantinopel die allen gewaarschuwd hebben (zie boven) dat de boodschappen die Vassula Ryden zou hebben ontvangen NIET van de Heer zijn.

Dit getuigt van disrespect t.o.v. de kerkelijke autoriteiten!

 

Tijdens de bedevaart van Het Ware Leven in God.

Rome – 7 september 2011

GETUIGENIS VAN BISSCHOP JOSEPH PUNT,

BISSCHOP VAN HAARLEM – AMSTERDAM, HOLLAND

Het een eer is om met jullie te zijn, hoewel het slechts voor één dag is. Er is mij gevraagd enkele woorden te zeggen. Ik heb geen profetische stem. Ik kan slechts zeggen hoe ik als bisschop in geloof  kijk naar de wereld en de Kerk van vandaag en naar de nood voor eenheid.

Ik ben bisschop in een land en in een stad – Amsterdam – die door een grote crisis zijn gegaan.  U weet dit waarschijnlijk. Enige tijd geleden zat ik in een vliegtuig naast een dame uit de Verenigde Staten en zij vroeg mij: “waar bent u bisschop?” Ik antwoordde: “Holland, Amsterdam.” Toen viel ze bijna van haar stoel en zei: “hoe kunt u nu bisschop zijn in Amsterdam?” Het klonk als een soort verwijt: een beschaafd persoon doet zoiets niet. Ze bedoelde, hoe kan je nu bisschop zijn in Sodom en Gomorra?

Ik had er niet op zo’n manier naar gekeken, maar in een bepaald opzicht had ze gelijk. Ons kleine landje, en deze stad, weerspiegelen in zekere zin heel sterk de situatie van onze wereld vandaag. We zien dat op alle extreme manieren: morele verwording, verval van geloof, zelfs heiligschennis. Amsterdam telt verschillende Satanskerken. Maar er is ook een andere kant waar weinig mensen van weten. Amsterdam is ook de stad van het Eucharistisch Mirakel dat meer dan 600 jaar geleden gebeurde en dat elk jaar, tot in onze tijd, wordt herdacht in een Stille Omgang waar ongeveer 10.000 mensen aan deelnemen. De afgelopen zes jaar ook met een processie met het H. Sacrament. Op het feest van Sacramentsdag gaan we door de straten van Amsterdam terwijl we onze Heer in een lange processie meedragen in een monstrans en ik ben altijd verbaasd dat niemand ons uitlacht of belachelijk maakt; iedereen kijkt eenvoudig en denkt na. En het is vooral elk jaar een heel grote vreugde voor mij dat er zo veel broeders en zusters uit de Oosterse en Orthodoxe kerken in de processie meelopen. Kopten, Armeniërs, Syrisch Orthodoxen, allemaal lopen ze mee met ons mee, met hun priesters en bisschoppen, door de straten en geven daarmee een verenigd getuigenis. Ik denk dat dit tamelijk uniek is. Later zal ik nog iets meer zeggen over deze nood tot eenwording.

Behalve dat is Amsterdam ook de stad van Maria. In deze stad met ongeveer 200 verschillende nationaliteiten, kwam Zij 66 jaar geleden als de Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren. Ik geloof dat de Heilige Maria ook de sleutel voor de eenheid is. Ik zal daar later nog iets over zeggen.  Tenslotte, Amsterdam is ook de stad waar meer dan waar ook in Nederland jonge mensen weer tot geloof komen,  tot Christus en Zijn Kerk. In zekere zin ben ik hier zelf een voorbeeld van. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin met zeer goede ouders die mij het geloof hebben geleerd en die daar naar leefden. Maar toen ik in Amsterdam studeerde vergat ik dat alles en liet het achter mij. In deze stad verloor ik mijn geloof. Zes jaar lang ging ik niet naar de kerk. Ik ging andere wegen en dwaalde rond in de wereld van New Age. Verschillende jaren was ik lid van verschillende sektarische groepen en ging door tien fases van inwijding in esoterische en gnostische kennis. Maar dan, na verschillende jaren, kwam de Heer plotseling in mijn leven door een bijzondere ervaring door Maria. Ik ervoer het alsof Hij mij in mijn nek greep en me opnieuw zette op de weg van het Geloof van mijn jeugd.

Ik vertel u dit alles omdat ik denk dat het kenmerkend is voor onze tijd. De profetische stemmen helpen ons om onze tijd te begrijpen. We zien een toenemende duisternis maar we zien ook al tekenen van het komende licht. In een bepaald opzicht denk ik dat de geestelijke en morele duisternis schaduwen zijn van het voortstormende licht. De Heer heeft in prachtige woorden aan Vassula en vele andere visionairs Zijn Plan geopenbaard om licht te brengen in de geestelijke en morele duisternis van onze tijd op een barmhartige en spectaculaire manier. Ik heb er persoonlijk geen problemen mee om dit te geloven. Meer nog, door de kennis van het Hart van de Heer vind ik het alleen maar natuurlijk en logisch.

Zo vele mensen in onze tijd zijn niet slecht maar misleid. Ze worden dagelijks gebombardeerd met meningen en invloeden die proberen om het geloof uit hun harten weg te vegen. Vele zogenaamde wetenschappelijke boeken proberen de mensen er van te overtuigen dat God niet bestaat. De onnoembare leugen! Een recent boek in Holland, getiteld “Wij zijn ons brein”, ontkent alles: God, de ziel, de geest, leven na de dood, alles. En het is een bestseller in het hele land.,

Het atheïsme heeft in onze dagen een werkelijk agressieve vorm. En de Christenen zijn lauw en verdeeld. De Kerk is zwak en worstelt met interne problemen – gevallen van kindermisbruik, verdeeldheden. Hoe moeten al die arme mensen de weg naar God vinden indien Hij Zelf niet tussenbeide komt? De Heer heeft zeker plannen voor onze tijd en voor onze wereld, maar Hij vraagt om onze medewerking. God verlost de mens, maar niet zonder de mens. Wat moeten wij doen?

De Bijbel zegt dat God nooit iets doet zonder het eerst aan zijn dienaren, de profeten te openbaren. Zou Hij dan nu zwijgen terwijl Zijn volk de weg bewandelt van verwording, rampen en oorlog? Zou onze Hemelse Moeder stilzwijgend toekijken terwijl Haar kinderen zo’n grote beproeving ondergaan? Natuurlijk niet, de stemmen uit de Hemel zijn luid en duidelijk. De Kerk moet deze stemmen met grote bedachtzaamheid onderzoeken want er is kaf tussen het koren, maar ze mag ze niet negeren. Ze zijn een gave van de Hemel welke ons geloof kan verdiepen en ons gevoelig kan maken voor de tekenen van de tijd. En wat zeggen de tekenen ons nu? Als ik luister dan hoor ik drie dingen: bekering, eenheid en Maria. Ik zal over elk van deze drie iets zeggen.

Onveranderlijk vragende profetische stemmen om meer liefde en gerechtigheid onder de mensen. Ze vragen berouw, bekering en verandering. De kloof tussen de rijken en de armen is te diep in onze wereld. De zonden tegen het leven, tegen de waardigheid van de mens en de heiligheid van God zijn te groot. De Heer staat dit niet langer toe. We weten dat achter al deze problemen, bedreigingen en rampen in onze wereld een diepe religieuze en morele crisis schuilgaat. Deze beschaving die nu mondiaal is, is te ver afgedreven van God, en Zijn Rechtvaardigheid kan dit niet meer dulden. Het betekent niet het einde van de wereld maar zeker wel de laatste tijden. Dit tijdperk loopt ten einde en een ander zal komen. Paus Johannes Paulus II zei al dat “alle mensen een historische omwenteling voelen die gaande is.” Ik denk dat de geschiedenis als een rivier is die steeds sneller gaat naarmate ze de waterval nadert – we zien dit overal om ons heen. Hoe we het nieuwe tijdperk zullen ingaan, dat hangt van onszelf af.

De profetie van Jona in de Bijbel heeft me altijd geïnspireerd. Hij krijgt de uitdrukkelijke opdracht van de Heer om de mensen van Ninivé te vertellen dat hun stad over 40 dagen zal worden vernietigd. De mensen geloven hem en doen boete, en dan voert de Heer Zijn eigen vonnis en profetie niet uit. Hij is Heer over Zijn eigen profetieën. We weten nooit precies wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt. De stemmen van de Hemel in onze tijd waarschuwen ons voor wat er zal gebeuren indien we niet luisteren, niet veranderen, geen boete doen en niet bidden. Maar als we luisteren, zullen we de wonderen van God zien. De nieuwe tijd zal in ieder geval komen maar de overgang zal veel dragelijker zijn. We hebben een wereldwijd ontwaken nodig, zoals de Protestanten dat noemen. En we hebben het spoedig nodig.

Ten tweede is er een oproep voor eenheid: eenheid onder de Christenen, eenheid met dringende noodzaak tussen de Kerken van Oost en West. Vassula is een profetische sleutelstem voor deze diepe wens van de Heer. Verdeeldheid onder Christenen is altijd een zonde geweest, een diepe wonde in het Hart van de Heer. In onze tijd is het een bedreiging geworden van het bestaan zelf van het christendom en van de mensheid als geheel. We moeten ons nu verenigen! De eenmaking van de data van Pasen zou een prachtige eerste stap zijn die zeer aangenaam zal zijn aan het Hart van de Heer en onze tijd heeft er dringend behoefte aan. Ik weet dat Rome er zeer voor open staat. Het is niet alleen een technische kwestie, gewoon twee data tot één maken waarop we de Verrijzenis van de Heer gedenken, zoals we misschien denken. Nee, Pasen is een speciale en krachtige tijd van Genade. Een tijd waarin de kracht van de Verrezen Heer overvloedig wordt uitgestort over de gewonde wereld. Dat kun je niet twee keer vieren. En daarnaast  wijst de verklaring van Aleppo (een oecumenische conferentie in 1997) er terecht op dat door het vieren van het feest van Christus’ Verrijzenis, het Heilig Pasen, op verschillende zondagen in hetzelfde jaar, de Kerken een verdeeld getuigenis geven van dit grote mysterie en daardoor hun geloofwaardigheid en doelmatigheid compromitteren om het Evangelie in de wereld te brengen. Aleppo stelt ook voor om terug te gaan naar het eerste oecumenische Concilie van Nicaea om een weg te vinden voor een gemeenschappelijke datum voor Pasen. Het is een prachtig idee. Maar ik denk dat er zo veel obstakels zijn, bijzonder in de Orthodoxe en oosterse wereld, dat we nauwelijks kunnen verwachten dat we een overeenstemming bereiken in de nabije toekomst, als die overeenstemming er al ooit komt… Naar mijn mening is de enige manier om tot een overeenstemming te komen wanneer het Westen buigt voor het Oosten. Wanneer de Katholieke Kerk de datum aanneemt van de Oosterse Kerken, minstens als een begin van het proces. En ik weet dat er natuurlijk vele nieuwe problemen zullen ontstaan, sociale en religieuze. Bijvoorbeeld, de Rooms Katholieke Kerk kan natuurlijk niet spreken namens de Protestanten en de Anglicanen. Maar wanneer de Heilige Vader alleen maar zou uitspreken dat in principe de Katholieke Kerk bereid is om de Oosterse datum over te nemen, dan ben ik zeker dat dit uit zichzelf een nieuwe dynamiek zou scheppen. De dingen zouden gaan bewegen. Anders denk ik dat er lange tijd niets zal gebeuren.

Een ander obstakel voor de eenheid tussen Oost en West is natuurlijk de plaats van het pausschap. En de onfeilbaarheid van de paus. Hier zijn veel misverstanden over. Het betekent natuurlijk niet dat de paus onfeilbaar is in alles wat hij zegt of doet. Het betekent dat wanneer de paus een officiële verklaring geeft over de wezenlijke zaken van het Geloof: Christus in Zijn Menswording en Verrijzenis, de Heilige Maagd, de Heilige Eucharistie en andere Sacramenten, enzovoorts – en wanneer hij dat uitdrukkelijk doet in de kracht van zijn ambt, dan kan hij niet dwalen. We kunnen niet geloven dat de Heer dat zou toestaan; dat Hij zou toestaan dat Petrus, die Hij de rots maakte waarop Hij Zijn Kerk bouwde, zou gaan dwalen in de wezenlijke fundamenten van het Geloof en daardoor de kudde van de Heer de woestijn in zou leiden en de Kerk ruïneren. Dat zou zo in tegenspraak zijn met Zijn eigen belofte. Daarom is de onfeilbaarheid geen uitdrukking van arrogantie van de Katholieke Kerk maar slechts een uitdrukking van ons geloof in de Heer die trouw blijft aan Zijn eigen woord en Zijn eigen belofte. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om dit in onze Oecumenische dialoog duidelijk te maken.

Ten derde, de Heilige Maria. De profetische stemmen van onze tijd vragen ons meer dan ooit dat we ons verzamelen rond Maria, de Theotokos, de Moeder van God, en van alle volkeren, zoals de apostelen deden in het Cenakel, biddend met haar en om haar heen om een Nieuw Pinksteren. Omdat ik geloof dat dit het Plan van God is. In alle grote plaatsen waar Maria verschijnt roept Zij ons op om de komst van de Heilige Geest over onze gewonde wereld af te smeken. Hij alleen kan de diepe wonden van onze tijd genezen. Hij alleen kan de eenheid brengen. Om deze reden biedt Amsterdam een kort en krachtig gebed aan:

“Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,

zend nù Uw Geest over de aarde.”

Met een speciale nadruk op nu. Dit is de tijd van de Heilige Geest. Dit is de tijd van Maria. Haar zending is om haar kinderen voor te bereiden voor de komende dingen en om onze gewonde wereld terug te brengen naar haar Zoon en naar de Heilige Geest. Om deze zending te vervullen roept Ze ons op om ons te verzamelen rond haar. Om onszelf, onze gezinnen, onze Kerk en onze wereld toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart. Zij roept de Kerk op om haar te eren in de volheid van Genade die de Heer haar heeft gegeven, als onze Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Het is niet alleen waarheid waar het hier om gaat, maar op de eerste plaats geloof. De Heilige Schrift zegt ons keer op keer hoe de Heer het sterke geloof van de mens beantwoordt met wonderen van genezing en redding. Op het openbare en solide getuigenis van Petrus kon Hij Zijn Kerk bouwen. Op het openbare en solide getuigenis van de Kerk over het hele mysterie van de Verlossing en de unieke rol van Zijn Moeder, de Onbevlekte Ontvangenis, zou Hij reageren met immense genade. Net zoals Hij dat zou doen bij de eenmaking van de data van Pasen. Ik ben er zeker van dat de Heer onmiddellijk zou antwoorden met de verlichting van het geweten en met een krachtige uitstorting van de Heilige Geest. Hij wacht op ons.

Vertaald uit het Engels.

Dit artikel verscheen in het TRUE LIFE IN GOD magazine van november 2011 met als titel: “Witness of Bishop Joseph Punt during the True Life in God Pilgrimage, Rome, September 2011”

NOOT:  Vassula had de vermetelheid om een gerechtelijk proces aan te spannen tegen een eerlijke zwitserse dame die informatie op het Internet verspreidt over de valse ‘boodschappen’ van Vassula; zie http://www.infovassula.ch/tlighome.html    “Lawsuit against this website (February 2012″

De zaak werd niet ontvankelijk verklaard!

NOOT 2:  op de weblog  http://catholiclight.stblogs.org/ staat een interessant artikel over Vassula: “Vassula just can’t keep out of trouble”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.