Jakob Lorber: een valse profeet

De profeten profeteren vals en de priesters heersen op hun manier, en mijn volk houdt ervan om het zo te hebben, en wat zult u doen aan het einde ervan? Jer. 5:31 
Het probleem is dat we vaak de God zoeken die we willen, maar de God die er is niet kennen – P. Morley

Satan vermomt zich graag. We kennen hem in de huid van de slang in het Paradijs. Niet veel katholieken weten dat hij zich nu vermomt in de tiara en koormantel, geheel volgens de plannen van de erfvijand van de Kerk, die al in de 19e eeuw een ‘revolutie in tiara en koormantel’ voorbereidde. En nog minder katholieken weten dat hij zich heel graag vermomt als vrome vrouwen en mannen, die onder het uitroepen van Alleluja de ergste waanideeën en ketterijen verkondigen, en door dat vele Alleluja het gif verhullen tot een gouden pil. Er is zelfs een radio-omroep in gespecialiseerd, die tussen de vele Rozenkransen door zowel vrome oude priesters laat preken, als jonge, vroom ogende ‘priesters’ de grote ‘revolutionair in tiara en koormantel’ José Bergoglio laat prijzen.

Introibo wijdt een serie aan de valse profeten en quasi-heiligen die de geesten van de vroegere en hedendaagse katholieken ongemerkt vergiftigen. Tussen heilig ogende openbaringen over bijvoorbeeld het leven van Jezus of Maria verspreid ligt rattengif, dat het geloof langzaam maar zeker doodt. Ideeën worden verspreid, die ontstaan zijn in de diepste krochten van de aarde, en die zeer goed klinken, maar de leer van Jezus Christus weerspreken. Het is alsof Satan met hun boeken de geest rijp maakt voor geloofsafval.

Zo erg zelfs, dat ik een vrome katholiek ken, die sinds het lezen van deze boeken herhaaldelijk volkomen serieus uitroept wat al 2000 jaar door onze Erfvijand wordt beweerd: ‘Jezus wilde geen Kerk stichten’, ‘Rome is al 2000 jaar verdorven’, ‘de Kerk moet weg, in plaats daarvan moet een Liefdeskerk komen’, ‘de Leer van de Kerk is fout, nooit wil de Kerk de echte mystici erkennen’, en ander onheil waarvan alleen de satanische Tegenkerk profiteert.

Het gevaarlijkste kenmerk van valse profeten is, dat ze beweren van God te zijn en namens Hem te spreken. Ze lijken bijna altijd aangenaam en positief. Ze weten hoe ze als gelovigen moeten praten en zich gedragen. Ze stralen gewoonlijk oprechtheid uit, en daardoor worden hun navolgers misleid (zie 2Tm 3,13).

Je kunt de ware kleuren van valse leraren achterhalen door op te merken waar ze niet veel over praten. Ze ontkennen meestal geen basisdoctrines zoals Christus’ godheid, de zondigheid van de mens, of het naar de hel gaan van ongelovigen. Ze negeren dergelijke ‘controversiële’ waarheden. Ze formuleren liever ideeën die mooi klinken, maar waar een addertje onder het gras zit, dat de door God Zelf geopenbaarde katholieke dogma’s juist onderuit haalt.

De allersimpelste manier om ware van valse profeten en ‘heiligen’ te onderscheiden, is de kennis van de leer van Jezus en Zijn Kerk. Alle valse profeten en heiligen gaan op een of maar punten tegen die leer in. Kent men de leer van de Kerk goed, dan zal men ze snel doorzien en afwijzen. Hoe mooi ze ook praten of schrijven, hun ware intentie is altijd de Leer van Jezus en Zijn Kerk te ondermijnen. De volgers van zulke valse profeten en heiligen zijn ook gemakkelijk te kennen.

Een van die valse profeten, en niet de minste, is Jakob Lorber (1800-1864). Sommige doctrines en religieuze gebruiken die hij verkondigt, zijn rechtstreeks in strijd met de Heilige Schrift. We bespreken ketterse punten uit zijn leer, die dus rechtstreeks ingaan tegen wat Onze Lieve Heer verkondigd heeft.

 

1 Een andere Jezus

De Jezus van Jakob Lorber en Swedenborg is niet de bijbelse Jezus. Hun Jezus geeft geen aanstoot, zoals de bijbelse Jezus (1Petrus 2,8). Zijn liefde is niet heilig, Zijn evangelie is geen genade en waarheid (Johannes 1,16,17) en Hij brengt geen vrijheid en leven, maar gebondenheid aan zijn volgelingen (Johannes 10,10).


2 Een andere verlossing

Hij preekt een andere boodschap van verlossing en geestelijke wedergeboorte. In hoofdstuk 10,17 van het eerste boek van zijn Grote evangelie van Johannes legt Lorber het evangelie van verlossing uit als drie stappen. 

1) Ten eerste moet je je vlees beheersen. 

2) Ten tweede moet je je ziel zuiveren door werken van liefde. 

3) Ten derde moet je geest worden opgewekt uit het graf van het oordeel. 

Deze drie stappen vormen wat hij noemt de wedergeboorte

In hoofdstuk 18, 8 wordt beschreven hoe ‘Jezus’ Nicodemus uitlegt dat geboren worden uit water betekent: geboren worden uit nederigheid, en dan alleen door de Geest van Waarheid, van wie gezegd wordt dat een onzuivere geest hem onmogelijk kan ontvangen. Zo wordt volgens Lorber de toegang tot het Koninkrijk van God mogelijk gemaakt. 

Dit verschilt totaal van de bijbelse verlossing. Die is beschikbaar voor ieder die gelooft in Jezus, ongeacht hoe zondig zijn verleden is, alles door de liefde en goedheid van God. Efeziërs 2, 8 ‘Uit genade immers zijt gij gered door middel van het geloof. Ook dat is niet van uzelf: het is een geschenk van God.’ Paulus spreekt zelfs een vloek uit over iedereen die een ander evangelie preekt (Gal 1, 8,9). 

In hoofdstuk 62 van Lorbers eerste boek van het Grote Evangelie van Johannes wordt  de missie van ‘Jezus’ beschreven als bedoeld om de in duisternis levende mensen uit te nodigen voor het Koninkrijk der liefde. Vers 9 leert dat tot op heden geen enkele ziel, toen ze haar lichaam verliet, zich van de aarde heeft kunnen losmaken, en dat ontelbare mensen lijden in de nacht van de aarde. Het leert dat Jezus als Hij naar de hemel opklimt, de hemel opent. Op die manier gaat iedereen het eeuwige leven binnen. Alleen dit is – volgens Lorber – de inhoud van de universele verzoening die de Messias moet volbrengen, en absoluut niets anders.

Jezus kwam volgens Lorber naar de aarde om de mensen op het juiste pad te brengen door vriendelijke en liefdevolle leringen (Groot evangelie van Johannes V11 188, 11).

Het Grote Evangelie legt, in tegenstelling tot de Heilige Schrift, geen nadruk op de kruisiging van Christus, noch op het bloed van Jezus voor de verzoening van de zonde, maar benadrukt alleen de leer van liefde en het aanhangen daarvan door volgelingen als middel tot verlossing. Zie ook Heb. 9,13-14 en Handelingen 2,33.

In al zijn geschriften preekt Lorber de liefde als een vereiste om te werken, niet als vrucht (Gal 5,22). 

 

3. Een andere Drie-eenheid

Lorber openbaart ‘Jezus’ niet als tweede persoon van de heilige Drie-eenheid. Volgens hoofdstuk 197 van het zevende boek van het Grote evangelie van Johannes zijn in Zijn wezen twee aspecten. Het ene is liefde en het andere is de uitstorting van een vlam van het leven. Deze twee worden dan als één beschouwd. Jezus wordt alleen beschouwd als God, niet als mens ([deze ketterij wordt monophysitisme genoemd). En Jezus wordt ook nog eens als de Vader beschouwd. Deze verklaring is onschriftuurlijk. 

Vergelijk Johannes 15,26: ‘Maar wanneer de Trooster is gekomen, die Ik u van de Vader zal zenden, ja, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij van mij getuigen.’ De Heilige Geest is de Trooster. Hij komt van Jezus naar degenen die Hij uitkoos om Hem naar toe te sturen. Hij is de Geest van Waarheid. Hij getuigt van Jezus. Jezus is niet de Vader.

Lorbers verklaring van ‘Jezus’ komt ook niet overeen met de beschrijving in Hebreeën 1.

 

4 Doop

Hoofdstuk 23, 6 van het eerste boek van het Grote Evangelie van Johannes stelt dat slechts één ding nodig is: zich aan de leer van Jezus houden. De doop wordt beschreven als een soort wassing die een aantal voordelen heeft, en er wordt beschreven dat velen na het onderricht van ‘Jezus’ door Johannes werden gedoopt. Bekering is geen vereiste voor dit type afwas-doop. Het is niet wat wordt aangegeven in de Kerk van de Handelingen. Het is geen vergiffenis van de erfzonde en instorting van de Heiligmakende Genade, waardoor we deelnemen aan het leven van God.

5 Angst voor God

In hoofdstuk 59 van het eerste boek van het Grote Evangelie van Johannes corrigeert ‘Jezus’ een godvrezende man door hem te vertellen dat het niet goed is dat hij vrees voor God heeft, want het enige wat God wil is liefde. In hoofdstuk 58 van het tweede boek van het Grote evangelie van Johannes vers 3 legt de engel uit dat iemand tot God moet spreken alsof Die zijn gelijke is. Geen van de voordelen van vrees voor God zoals vermeld in de Heilige Schrift worden genoemd in het Grote Evangelie.

 

6 Een ander type Heilige Communie

In hoofdstuk 63 van het eerste boek van het Grote Evangelie van Johannes geeft ‘Jezus’ Zijn volgelingen hemelse wijn, die hen helpt meer lief te hebben. Een speciaal soort wijn, die alleen de hoeveelheid liefde verhoogt als ze die al hadden, maar die geen liefde kan voortbrengen als er geen is om mee te beginnen. De christelijke gemeenschap wordt in het Grote Evangelie van Johannes vervangen door deze speciale soort wijn. 

 

7 Liefde belangrijker dan waarheid

In hoofdstuk 70 van het eerste boek van het Grote Evangelie van Johannes wordt gepreekt dat een oordeel nooit uit liefde kan zijn, en hoe, waar er geen liefde is, ook geen waarheid kan zijn . De lezer wordt ervan verzekerd dat, zolang hij vasthoudt aan liefde, hij overal de waarheid zal vinden. Maar het Nieuwe Testament leert helemaal niet dat liefde belangrijker is dan leer of waarheid.

 

8 De wet (Oud Verbond)

In hoofdstuk 26 van het tweede boek van het Grote evangelie van Johannes wordt uitgelegd hoe de wet van Mozes moet worden gehouden. Lorber maakt, zoals de afvallige joden willen, geen onderscheid tussen Oud en Nieuw Verbond. Het Nieuwe Testament doet dat wel: ‘En uit zijne volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden ‘ (Joh 1, 16,17).

‘Wanneer gij u laat leiden door de Geest, staat gij niet onder de wet’ (Gal 5,18).

 

9 Een andere liefde

In hoofdstuk 77 vers 5 van het tweede boek van het Grote Evangelie van Johannes worden de juiste maten van liefde uitgelegd. Zes maten voor zichzelf. Zestig voor de naaste en zeshonderd voor God. Mat. 22, 39 instrueert de gelovigen echter om hun naaste niet meer en niet minder lief te hebben dan zichzelf. 


10 Onbijbelse leer

In hoofdstuk 242 van het eerste boek (vers 10 en 13) van het Grote Evangelie van Johannes wordt gepreekt dat ten behoeve van de spirituele ontwikkeling van de ziel bepaald voedsel moet worden vermeden. Dergelijke voedingsmiddelen zijn onrijp fruit, aardappelen en koffie. Er wordt uitgelegd hoe zielen ‘gevangen’ kunnen zitten in deze voedingsmiddelen, die ongeschikt zijn voor consumptie als je spiritueel wilt vooruitgaan naar wedergeboorte. De apostel Paulus waarschuwt in 1 Tim. 4: 3 voor doctrines van demonen, die mensen leren zich te onthouden van huwelijk en voedsel, dat God toch goed geschapen heeft en dat met dankzegging wordt ontvangen. Paulus moedigt ook christelijke getrouwde stellen aan om hun lichaam niet seksueel van elkaar weg te houden (1Cor.7, 3,4). God heeft intimiteit tussen man en vrouw heilig en mooi gemaakt, maar Lorbers Jezus maakt die vies, zondig en ongepast.

 

11 Reïncarnatie

In zijn boek Aarde en Maan concludeert Lorber in hoofdstuk 94dat de aarde niet als een materiële plek moet worden gezien, maar als een spirituele plaats. De aarde is een ‘moederlichaam,’ waar de zielen rijp moeten worden om uit haar geboren te worden. Volgens Lorber worden mensen ‘gered’ uit hun gevangenschap in de materiële wereld door talrijke reïncarnaties.

Lorber vervormt zelfs het woord ‘eeuwigheid’ in ‘eeuwigheden’ (wat betekent eeuwigheden van eeuwen) en introduceert de reïncarnatieleer van het hindoeïsme aan de lezers. U weet wel, die leer dat we geen vinger mogen uitsteken naar de mens in nood, want dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van het karma van de noodlijdende en dat van onszelf.

 

12 De eindtijd

Lorbers leer over de eindtijd bevat veel voorspellingen over oordelen en catastrofes die met de aarde moeten gebeuren. Hij preekt een ander heilsplan, los van het kruis van Jezus Christus, het verlossende plan van God. Zo wordt de glorie van God niet geopenbaard.

 


13 Bekering, belijdenis, geloof en nederigheid

Bekering wordt door Lorber niet in Bijbelse zin gepreekt, maar gezien als een voortdurend streven naar zelfverbetering. Belijdenis van de beloften van God door geloof, in de Geest, om het Woord van God op aarde te vestigen, wordt niet gepreekt, maar eerder een slachtoffermentaliteit: je lot accepteren en alle lijden zien als een voordeel: het helpt je ziel te rijpen tot wedergeboorte. 

Nederigheid in Bijbelse zin, onderdanigheid aan het Woord van God zoals geopenbaard in de Heilige Schrift, de knie buigen voor Hem zelfs als Hij niet begrepen wordt, wordt niet verkondigd, maar eerder een keuzereligie, waarin mensen voor zichzelf kunnen beslissen wat waarheid is en wat niet, hun eigen mentale constructies over God kunnen maken, en trots een kruiperig, verwrongen begrip van nederigheid kunnen handhaven, waarvan zij geloven dat dit hun zoektocht naar verlossing bevordert.

 

14 Oordeel

Zolang de Lorberianen de verrezen Christus niet in de gelovige zien, en de verlossing door het bloed van Jezus niet preken, noch de ware doop met de Heilige Geest, kunnen ze niet in de Geest wandelen, zoals de Heilige Schrift van gelovigen vraagt. Ze projecteren zichzelf als zeer vroom in het ‘respecteren’ van alle religieuze overtuigingen en het niet beoordelen van ongerechtigheid.

Deze Nieuwe Openbaringen vervormen de waarheid – zoals gebruikelijk bij gnostici – tot iets relatiefs en subjectiefs. Ze veranderen de betekenis van de eeuwige gevolgen van ons leven op aarde zoals in de Heilige Schrift wordt gepredikt. Dat maakt de Lorberiaan geneigd achterover te leunen en met een hand van vrede, heel vroom en zelfingenomen, naar alle ongerechtigheid te zwaaien. 

Hier zitten we midden in de New Age. Die leert dat niemand iets of iemand mag beoordelen, en dat we ons allemaal moeten concentreren op onze eigen innerlijke reis, harmonie en vrede met alle andere mensen en religies in de naam van liefde. Dit is een goddeloze denkwijze en volkomen in tegenspraak met de beginselen van heiligheid. Als gelovigen worden we door Lorber opgeroepen om gescheiden van de Enige God te leven, en het duidt ook op een gebrek aan haat voor ongerechtigheid en gebrek aan ijver voor gerechtigheid, welke de ware liefde voor God vereist. In de Geest van Christus, die liefde is, moeten wij oordelen zoals Hij regisseert, niet om onze eigen ideeën te bevorderen, maar voor Zijn doeleinden en voor de lof van Zijn naam, in onzelfzuchtige liefde, die ons vaak veel kost. Ironisch genoeg echter, hoe New Age mensen ook worden, hun verwrongen begrip van liefde is vaak verweven met hard wetticisme. Dat is inderdaad een tegengestelde ideologie is, maar dat blijft meestal onopgemerkt door de betrokkenen. Met harde, racistische vingers kan bijvoorbeeld worden gewezen naar onschuldige zwarten, of wordt onderdrukking door moslims onopgemerkt gelaten, uit de naam van liefde,. Oordelen jegens degenen die tegen hun sekte ingaan zijn vaak wreed en genadeloos.

Met Lorber belanden we in ideeën, gedachten, en valse openbaringen, die ingaan tegen de Leer van Jezus en Zijn Kerk, dus ook tegen de logica. Zijn aanhangers worden door het lezen en leren omgevormd tot gnostici, die al 2000 jaar lang leren de Kerk te haten en het eigen brein te verheffen tot paus. De Kerk heeft hun leer al 2000 jaar lang geanalyseerd en er de satanische elementen in aangewezen die de hoogmoed, het narcisme, de eigendunk en ongebreidelde moraal strelen. Hun ideologie leidt niet tot het vormen van een samenleving, maar juist tot de afbraak ervan, zoals wij nu meemaken. Hun sporen zijn door heel onze geschiedenis getrokken: vervolgingen in de eerste eeuwen, moord, plundering en doodslag door islam, katharen, protestanten en verlichtingsdenkers, en oorlog, oorlog, en nog eens oorlog om het Westen te verzwakken en eenmaal geheel uit te roeien en de beschaving te vervangen door een wereld bestaande uit één mengras, één menggodsdienst, één laag IQ, één leger familieloze staatsslaven, die levenslang moeten lijden en werken om één enkele misdaad: zij behoren niet tot het door Satan uitverkoren volk, dat de elite van deze Nieuwe Wereld Orde is.

En daar werken de lezers van de valse profeten, die steeds weer de dodelijke leugens van de antichristelijke gnosis in mooie jasjes verpakken, ongeweten en onbedoeld aan mee. Zo gaat het woord van Jezus in vervulling: ‘Wie niet met Mij is, is tegen Mij.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.