De lof van Maria en God in de Kleine Getijden der allerheiligste Maagd Maria

Uitleg bij het geheel , de antifonen, de psalmen en de verzen van de Kleine Getijden van de allerheiligste Maagd Maria vindt u hier:

https://1drv.ms/b/s!AuAdbkgCjprBmD3FTfJ2I_fQccF_

Voor wie de Kleine Getijden niet kennen nemen we deze informatie over: (1)

Betekenis van de Maria-Getijden

Moeilijk kan men de waarde van het kleine Officie der H. Maagd hoog genoeg aanslaan. Deze allerschoonste gebeden zijn als ene voortzetting van de lofprijzingen door Jezus Christus op aarde zijne Moeder gebracht. De vrome Maria-vereerder, die deze zinrijke gebeden Zijne hemelse Koningin opdraagt, verenigt zich in de geest met de engelen en heiligen, die gedurig de grootheid van hun Vorstin bezingen. De H. Kerk heeft zich niet tevreden gesteld met de verhevenheid der H. Maagd in verschillende leerstukken vast te leggen; het was haar niet genoeg ene lange rij van plechtige feesten te hare eer in de krans van het Liturgische jaar te strengelen, zij heeft daarenboven als dagelijkse, officiële hulde aan de Hemelvorstin een keurverzameling van gebeden opgesteld en haar kinderen of opgelegd of aangeraden deze getijden trouw te bidden. Haar stem was niet als die van een roepende in de woestijn. Talloze gelovigen hebben deze zoete last op hun schouders genomen en kwijten zich met kinderlijke toewijding van hun eervolle taak. Zij vormen als de hofstaat van de machtige Heerseres. Wanneer de naaste omgeving va de koning meer dan andere onderdanen begunstigd en bevoorrecht wordt, dan mogen ook Maria’s hovelingen op geheel bijzondere weldaden van die veelvermogende Koningin hopen.

Bron: De Maria-Harp (1918)

Historie

1. Het bidden of zingen der Psalmen door Priesters en Religieuzen heeft langzamerhand de naam van Getijden ontvangen, omdat van lieverlede de dag verdeeld werd in verschillende tijden van uren, waarop bepaalde Psalmen, voor elk uur of tijd vastgesteld, werden gelezen.

2. De Getijden van Onze Lieve Vrouw dagtekenen van de hoogste oudheid; het moet nochtans gezegd worden dat dit officie weleer niet juist dezelfde vorm als nu bezat. Het tegenwoordig in gebruik zijnde is volgens het Romeins Brevier, zoals het op bevel van Z. H. Paus Pius V, in het jaar 1568 werd uitgegeven. Tot zo lang bestond nog voor de geestelijken de Algemene wet ¹) van na de Priester-Getijden het klein Officie van O. L. V. te bidden. Om gewichtige redenen hief Zijne Heiligheid die Algemene wet; op, ²) echter niet zonder een dringende uitnodiging tot geestelijken en gelovigen in de oude gewoonte van godsvrucht te volharden. Tot meerdere opwekking schreef Zijne Heiligheid in zijne Constitutie van 5 april 1571 het volgende: “Opdat de goede wil en de ijver van alle gelovigen levendiger wordt opgewekt verlenen Wij door de Barmhartigheid van God, aan ieder en aan allen, die niet verplicht zijn het grote Officie te bidden, vijftig dagen Aflaat, zo dikwijls zij dit door ons verbeterd Officie van O. L. V. met godsvrucht zullen hebben gelezen”.
¹) Uitgevaardigd door Z. H. Paus Urbanus II. ²) Const. «Quod a nobis 1568.

3. Het Officie, zoals het voorgeschreven werd door Z. H. Paus Urbanus II was gelijkvormig met dat der Kartuizers, welke enigen tijd te voren hetzelve op Goddelijk bevel bij hun Breviergebed hadden gevoegd.¹) De aanleiding tot dat Voorschrift was de eerste kruistocht tegen de Turken ter verovering van Jeruzalem. In het jaar 1094 werd het besluit daartoe afgekondigd in de Kerkvergadering van Clairmont, waarin Z. H. Paus Urbanus II persoonlijk voorzat; met geestdrift werd het aangenomen; evenwel meer dan geestdrift was er nodig om in een onderneming te slagen, waaraan talrijke moeilijkheden en gevaren verbonden waren, namelijk de hulp van Hem, die de God der legerscharen is. Zijne Heiligheid zocht die hulp te verwerven door de voorspraak van de Allerheiligste Maagd, en nodigde hierom geheel het Christelijk Europa uit tot een algemeen en standvastig gebed. Verplichtende gebeden zouden echter aan de leken niet worden opgelegd, alleen aan de geestelijken. Alvorens hieromtrent bijzondere bepalingen te maken, raadpleegde de voorzichtige Paus vooraf de Kardinalen en andere Vaders van het H. Concilie, en na rijp beraad stelde Zijne Heiligheid in overeenstemming met hen als regel vast, dat alle geestelijken, behalve het gewoon Breviergebed, ook nog dagelijks de kleine Getijden van O.L.V. moesten bidden om door haar voorspraak Gods zegen over de onderneming te verwerven, opdat het Christenleger door Haar vermogende zorgen bewaard zou blijven in de talrijke gevaren, en door Haar voortdurend ter overwinning geleid worden. Met algemene blijdschap werd dit bevel van de godvruchtige Paus ontvangen. Doch ook de leken wilden in ijver voor de geestelijken niet onderdoen. Zij handelden alsof de woorden van de geëerbiedigde Opperherder ook tot hen waren gericht. Zowel mannen als vrouwen wilden dagelijks de kleine Getijden van O.L.V. bidden, — het werd een algemene gewoonte.
¹) Vgl. Suniina Aurea, Tom. III pg. 648 en Tom. IV, pag. 1633.

4. Een twintig jaar vroeger (1073) zetelde de H. Gregorius VII op de Pauselijke troon. Onder diens regering leefde de H. Petrus Damianus, Kardinaal en Aartsbisschop van Ostia. Deze grote vereerder van Maria was er steeds op bedacht de godsvrucht tot Haar te verspreiden en te vermeerderen. Met dat inzicht trachtte hij aan de godvruchtige oefening van het Getijdengebed ter ere van Maria grotere uitbreiding te geven. Hij schreef die oefening voor in het klooster dat aan zijn gezag was onderworpen, en overigens was hij volgens het spreken van de H. Canisius ¹) «de grote bevorderaar van het Getijdengebed in de tijd, waarin de ijver voor deze godvruchtige oefening tot verslapping was geraakt. Op Zijne aansporing werd het gebruik langzamerhand ingevoerd, dat de geestelijke personen het Klein Officie ter ere der H. Maagd dagelijks voegden bij hun Kerkelijke Getijden». Ook had men het aan de zorgvuldige bemoeiingen van de H. Kardinaal te danken, Klein Officie, dat in zeven gedeelten verdeeld is, op evenveel verschillende uren werd gebeden. Alzo bericht ons zijn levensbeschrijver Hiëronymus Rubeus. Daarenboven vervaardigde hij een geheel nieuw Officie met verscheidene lofzangen en gebeden, welke hij als heerlijke getuigen van zijn godsvrucht aan de nakomelingschap heeft achtergelaten. Dat Officie verschilt echter veel van het tegenwoordige.
¹) S. Canisii, lib. IV de Maria Deipara, Cap. XXIX.

5. In het midden van dezelfde eeuw ijverde een ander Heilige voor deze godvruchtige oefening. Het was de H. Gerardus, Bisschop van Chonad in Hongarije.¹) In de kerk van den H. Gregorius had hij ter ere van Maria een altaar opgericht, en daar voor haar beeltenis een zilveren wierookvat geplaatst, waarin hij voortdurend reukwerken deed branden als het zinnebeeld der lofzangen en gebeden, welke Maria’s kinderen Haar op die plaats kwamen opdragen. Ook had hij de gewoonte, elke zaterdag het Officie van O.L.V. met negen lessen te bidden. Dat Officie kwam overeen met hetgeen in het Brevier aangewezen is voor de feestdag van Maria Hemelvaart.
¹) Vgl. Surius. Deze H. Bisschop stierf de 24°” September van het jaar 1047 als Martelaar.

6. Doch reeds driehonderd jaar vroeger was het onder de kloosterlingen van de H. Benedictus een gebruik elke dag ter ere van Maria de kleine Getijden te zingen. De godvruchtige Kardinaal Bona verhaalt dat Zijne Heiligheid Paus Zacharias ¹) aan de kloosterlingen van de berg Cassino beval «dat zij op alle dagen van het jaar, zowel in de winter als in de zomer, het Officie van de H. Benedictus zouden bidden, daarna het Officie, dat de regel voorschrijft, en eindelijk het Officie van de Moeder Gods en Maagd Maria.» De geleerde geschiedschrijver Martine deelt hetzelfde mede.
¹) Deze volgde Z. H. Gregorius III op in het jaar 741.

7. Het was echter niet, toen eerst ¹) dat het gebruik werd ingevoerd. Reeds voor die tijd bestond het onder de godvruchtige kloosterlingen. Wat Zijne Heiligheid toen voorschreef, was slechts een bekrachtiging van een bepaling gemaakt door Z. H. Paus Gregorius (Anno 715—731). Omstreeks dezelfde tijd leefde in het Oosten de H. Joannes Damnascenus, beroemd om zijn godsvrucht tot Maria. De geschiedschrijver Vincentius Bellovacensis verhaalt van hem, dat hij in de kluizenarij van de H. Sabas dagelijks met veel godsvrucht de uren of getijden zong ter ere van de Koningin der Maagden. Ook gewaagt dezelfde er van, hoezeer de heilige er groot behagen in schiep, lofzangen, verzen, antiphonen en responsoria ter ere van Maria te stellen, om die op haar plechtige Feestdagen te zingen.
¹) Vgl. Sunimna aurea Tom. 111 pg. 302.

8. Een halve eeuw vroeger leefde de H. Ildefonsus, Aartsbisschop van Toledo. Volgens de getuigenis van Pelbartus ¹) gaf deze heilige een werk in het licht over liet Officie van O.L.V. Het bevatte behalve de Psalmen negen Lessen voor elke zaterdag van het lopende jaar. Hij stierf in het jaar 667.
¹) Pelbartus. In stellario Coronae lib. 1 Parte 1V. Art. 3.

9. Omtrent die godsvrucht in nog vroegere eeuwen hebben wij in de geschiedenis geen zekere gegevens, doch met reden kunnen wij veronderstellen dat de godsvrucht der Christenen in nog vroegere tijden dan de eeuw van de H. Ildefonsus, de H. Maagd vereerd zal hebben met Psalmen en lofzangen, en dat hiertoe bijzonder die Psalmen werden uitgekozen, welke betrekking hebben op haar goddelijke zoon Jezus Christus. Het klein Officie van O.L.V. dagtekent dus van de hoogste oudheid, en is hierom alleen reeds eerbiedwaardig.

Bron: LOF VAN GOD in de Getijden van Onze Lieve Vrouw -1900-

(1) Uit:
http://www.stichting-immaculata.org/doku.php?id=deus_caritas:klein_officie

Illustratie:
Keulse getijdenboek, begin van de Mariagetijden. Erzbisch. Diözesan- und Dombibliothek – Codex 1117 Erzbisch. Diözesan- und Dombibliothek, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38418917

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.