De St.-Benedictusmedaille

Graag bevelen wij het boek Medailje of kruis van den heiligen Benedictus aan, geschreven door Dom Prosper Guéranger. Meer nog bevelen wij aan: het gebruik van deze medaille. U kunt het boek downloaden op: https://1drv.ms/b/s!AuAdbkgCjprBmQcr-SxESd5sx2Bj

In deze tijd van massale bezetenheid (kijkt u maar naar het gedrag van de mensen) is het een kostbare bescherming tgen alle streken van de duivel.

De medaille is bij ons verkrijgbaar, gezegend door een echte priester (gewijd volgens de rite van voor Vaticanum II door een bisschop die ook gewijd is door geldige bisschoppen, geconsacreerd volgens de rite van voor Vaticanum II). Stuur een mailtje naar trouwkatholiek@gmail.com.

Over de medaille verder het volgende:

Sint Benedictus (480-547) werd geboren in een adellijke familie in Nursia (momenteel noemt dit Norcia) in Umbrië, in de buurt van Perugia. Zijn ouders hadden een buitenverblijf in de buurt, maar ze verbleven meestal in hun paleis te Rome. Het meeste dat we over zijn leven weten komt uit de geschriften van Paus Gregorius de Grote.
Benedictus is vooral bekend als stichter van de Benedictijnenorde en zijn beroemde kloosterregel, alsook door de bekende, miraculeuze medaille.

Benedictus bracht zijn kinderjaren door in Nurcia. In de leeftijd van 14-15 jaar liet zijn vader hem nar Rome komen om er te studeren. Maar Benedictus zag dat het studentenmilieu verdorven was en dat hij er zijn ziel ging verliezen. Bij besloot dan zich terug te trekken in de heuvels om er te leven als kluizenaar. Dit was wel gebeurd met de toelating van zijn ouders, die ook zijn gouvernante meestuurden om hem te helpen. Op een dag had ze een wan geleend om het koren te zeven maar ze brak deze op een ongelukkige manier en ze was daarover zeer bedroefd. Benedictus bad en de wan was dadelijk hersteld zonder de minste scheur. Het bovennatuurlijke grijpt gedurende geheel zijn leven plaats en de wonderen volgen zich op.

Kort na dit evenement en om een soberder leven te kunnen leiden besloot hij afscheid te nemen van de toegewijde gouvernante en trok hij zich terug in de bergen van Subiaco, waar hij in een grot leefde en allerlei verstervingen deed. Na korte tijd werd hij ontdekt en zijn faam trok allerlei leerlingen aan. Het leven van gebed en boete stond de vijand van God en de mensen niet aan en deze zond hem een sterke aanval van onkuisheid. Benedictus trok zijn kleren uit en wentelde zich in de netels en de doornen tot geheel zijn lichaam bebloed was. De vijand sloeg op de vlucht en “de bekoring van het vlees werd zo sterk getemd dat hij geen enkele aanval meer voelde”.

Kloosterlingen uit de buurt die hun abdij verloren hadden vroegen hem hun leider te worden, maar weldra werden ze ontevreden over het harde leven dat hun nieuwe overste hen oplegde. Ze zochten zich van hem te ontdoen met behulp van een gifdrankje. Benedictus maakte van op afstand een kruisteken en de beker brak dadelijk in stukken. Dit wonder brengt de kracht van het Kruisteken naar voren. Een kracht die vereeuwigd werd in de beroemde medaille gewijd aan de heilige.

Heel jong nog stichtte Benedictus vanuit Subiaco twaalf kloosters met in ieder twaalf kloosterlingen en een overste. Na enige tijd deden vervolgingen van diverse aard hem Subiaco verlaten en hij trok naar de berg Montecassino, waar hij een klooster stichtte dat vandaag nog steeds het meest beroemde klooster is van de Benedictijnen.

Volgens bepaalde tradities stamt de medaille vanuit de tijd van de heilige. In ieder geval werd ze slechts algemeen bekend in het midden van de elfde eeuw, tengevolge van een wonderbaarlijke genezing van een jonge heer die gebeten werd door een serpent. Deze beet weerstond aan elke behandeling en de zieke was reeds in doodstrijd. Het is dan dat hij in zijn droom een eerbiedwaardige ouderling zag, die hij herkende als zijnde de Heilige Benedictus. De Heilige raakte de wonde aan met het kruis dat Hij in zijn hand hield en de kwaal verdween dadelijk zonder enig spoor achter te laten. Kort daarop werd de jonge man kloosterling, en veel later besteeg bij de pauselijke troon onder de naam Leo IX.

Zoals men wel kan vermoeden was hij een groot voorstander van de devotie tot de Heilige Benedictus. Hij werd gecanoniseerd. In de zeventiende eeuw werden in Beieren heksen gevangen genomen omdat ze praktijken van hekserij ondernomen hadden tegen inwoners van Nattreemberg. In de loop van hun proces verklaarden ze dat ze niets hadden kunnen doen tegen de abdij van Metten, en ze zeiden dat het was omdat de kloosterlingen een afbeelding van de medaille van Sint Benedictus tegen de muren geplaatst hadden. Dit proces had als effect dat de devotie voor de medaille van Sint Benedictus wakker gemaakt werd.

De medaille van Sint Benedictus heeft op de ene zijde het beeld van de heilige met het Kruis in de rechterhand. Op de andere zijde ziet men een zeker aantal letters die ieder het initiaal van een latijns woord vormen. Het Kruis herinnert ons aan het heilig teken van onze redding, terwijl de tekst aan de gelovigen de formules geeft die hun toelaten door de deugd van het Kruis van de Redder de slechte geesten te weerstaan. Vier letters werden aan de ene en de andere zijde van de verticale en van de horizontale balk van het kruis geplaatst, dat zijn: C S P B wat betekent “Crux Sancti Patris Benedicti”(Kruis van de Heilige Vader Benedictus.” Op de verticale balk van het kruis kan men lezen: C S S M L wat betekent “Crux Sacra Sit Mihi Lux” (Dat het Heilig Kruis mijn Licht weze). Op de horizontale balk van het kruis kan men lezen: N D S M D wat betekent “Non Draco Sit Mihi Dux” (Dat de draak mij niet tot leider weze). En rond de medaille leest men: V R S N S M V – S M Q L I V B. De eerste groep van letters is de afkoring van “Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana” (Ga weg Satan, verleid mij nooit tot ijdel gedrag); de tweede groep vervolledigt dat men de woorden “Sunt Mala Quae Libras, Ipse Venena Bibas”(Wat je wil is vergif, drink zelf je gif).

Het eerste deel van de tekst maakt een toespeling naar een bekoring waarover Sint Benedictus zegevierde door het teken van het Kruis, terwijl de tweede betrekking heeft op de beker met vergiftige drank, die brak door een kruisteken. In deze teksten is het Sint Benedictus die tot Satan spreekt om hem te doen vluchten.

De woorden “Vade Retro Satana”zijn dezelfde woorden die Jezus in de woestijn tegen de Bekoorder gezegd heeft om hem terug te dringen. Boven het Kruis is de naam van Jezus geschreven (IHS), waarvan de deugd almachtig is. Dikwijls voegt men er het woord PAX aan toe, het devies van de Benedictijnenorde.

De genaden geestelijk en lichamelijk bekomen via de medaille van de Heilige Benedictus zijn ontelbaar. Zeker, het gaat niet om een talisman en men moet er geen gebruik van maken uit superstitie! Het is altijd de goddelijke barmhartigheid die men met vertrouwen moet aanroepen, door de verdiensten van de heilige Benedcitus!
Het is aanbevolen verscheidene Aves en Glorias op te zeggen, evenals de gebeden gegraveerd op de medaille: “Dat het Heilig Kruis mijn Licht weze en dat de draak mij niet tot leider weze. Ga weg Satan, verleid mij nooit tot ijdel gedrag; wat je wil is vergif, drink zelf je gif.

De medaille moet gezegend worden door een priester. Er is een speciaal gebed, dat lijkt op een klein exorcisme, om dit te doen. Diegene die steeds de medaille bij zich draagt kan een volledige aflaat krijgen onder de klassieke voorwaarden (biecht, communie, gebeden voor de intenties van de Paus).
Bescherming tegen de duivel:

In behekste woningen die onbewoonbaar werden, was het voldoende om op één van de muren een medaille van Sint Benedictus te plaatsen opdat alles dadelijk ophield.
De medaille van Sint Benedictus is zeer efficiënt gebleken tegen spiritisme. In een salon waar men de tafels wil laten draaien volstaat het dat één iemand de medaille bij zich heeft, opdat niets meer werkt. In de oude missielanden (Africa, Latijns Amerika, Azië) hebben vele missionarissen de werken van de tovenaars kunnen beletten dank zij de medaille van Sint Benedictus.

Geestelijke genaden:

Het aantal bekeringen die bekomen werden dank zij de Medaille is niet te tellen!
Te Arbois in de Jura was een man die niet ophield te vloeken, getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Toen men zag dat zijn einde naderde, liet zijn omgeving een priester komen, maar hij beledigde hem en weigerde hem te ontvangen. De huisbediende stelde aan zijn meesteres voor een medaille van Sint Benedictus onder het oorkussen van de stervende te leggen. Een paar dagen later vraagt hijzelf om te biechten en hij ontvangt de absolutie in de beste omstandigheden. Een andere keer, een woeste antiklerikaal, die twee maal burgerlijk getrouwd was. De pastoor van de parochie bekwam van de vrouw van de ongelovige dat ze in de kleren en in het bed van de echtgenoot twee medailles van Sint Benedictus verborg. Veertien dagen later liet hij zijn vrouw weten dat hij een katholiek huwelijk wilde. Hij ging dadelijk te biechten, ontving de laatste sacramenten en daarna het christelijk huwelijk. Een uur later stierf hij terwijl hij het Kruis kuste. Een militair was gekwetst aan de knie, toen de kwetsuur verergerde, dacht men er aan om het been af te zetten, en hij vloekte als een duivel. Zodra men een medaille van Sint Benedictus bij hem plaatste werd hij zacht als een lam, vroeg om te biechten en kort daarna stierf hij met de beste gevoelens van geloof en berouw.

Genezingen:

Zoals voor de geestelijke genezingen, zijn de lichamelijke genezingen door de hulp van de medaille van Sint Benedictus ontelbaar! Kwalen van alle aard, tyfus, buikloop, cholera, kanker, breuken,…. We kunnen er slechts enkele noemen.

In 1865 in het departement Herault had een meisje sinds twee jaar een tumor die zich op haar voorhoofd ontwikkelde en alle behandeling weerstond. Op een avond had ze het idee om gedurende de nacht een medaille van Sint Benedictus op haar voorhoofd te plaatsen en ze bad tot de heilige patriarch. Na een diepe slaap stelde ze vast dat de tumor totaal verdwenen was.

Hetzelfde jaar in Montauban, lag een vrouw 2½ jaar te bed, totaal verlamd. Op een dag kwam een zuster van Liefde op bezoek, die het idee had om haar een medaille van Sint Benedictus tussen de vingers te schuiven en ze kon dat slechts met veel moeite doen aangezien de spieren verkrampt waren. Dadelijk kreeg de zieke een hevige schok en riep uit: “Ik ben genezen”. Ze kon zich oprichten en de volgende dag ging ze naar de kerk om te bedanken.

Behoeden tegen gevaren:

We zouden nog vele gevallen kunnen citeren waarbij mensen hun toevlucht namen tot de medaille van Sint Benedictus in alle soorten gevaren en die wonderbaarlijk beschermd werden. Gevallen van brand, bliksem, epidemies, de meest verscheidene accidenten.

De medaille biedt vooral ook bescherming tegen aanvallen van de duivel!
De bescherming van de Heilige Benedictus beperkt zich niet enkel tot de mensen, maar geldt ook voor dieren: genezing van ziekten die weerstand boden aan iedere behandeling, stallingen die behoed werden in perioden van epidemieën.

Bron: https://greeth.wordpress.com/2018/01/17/de-medaille-van-sint-benedictus/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.