De duivelin van Medjugorje

Zoals de meeste katholieken weten, is de grote vijand van God en Jezus: de duivel.

De duivel zal alles doen om de mensen van Jezus af te houden of weg te halen.

Wat zegt nu de verschijning van Medjugorje?

1

De Madonna benadrukt altijd dat er maar één God is en dat de mensen een onnatuurlijke scheiding hebben veroorzaakt. Je kunt niet werkelijk geloven, niet werkelijk een goede Christen zijn, als je andere religies niet even zo goed respecteert.’ (The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984).

Maar dit is wat Jezus over andere religies zegt: Wacht u voor de valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn. (Mt. 7, 15) En:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de deur de schaapstal binnengaat, maar langs een andere zijde binnenklimt, hij is een dief en een rover. 2 Maar die binnenkomt door de deur, is de herder der schapen. 3 De wachter doet hem open, en de schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, en voert ze naar buiten. 4 En als hij al zijn schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit; en de schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. 5 Maar een vreemdeling zullen ze niet volgen, eerder ontvluchten; want de stem van vreemden kennen ze niet.
6 Deze gelijkenis sprak Jesus hun toe; maar ze begrepen niet, waarover Hij hun
eigenlijk sprak. 7 Daarom zei Jesus opnieuw: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de
deur der schapen. 8 Alle anderen, die Mij zijn voorafgegaan, waren dieven en rovers; maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: zo iemand door Mij binnentreedt, zal hij veilig zijn, in- en uitgaan, en weiland vinden. 10 De dief komt alleen om te stelen, te slachten en te verderven; Ik ben gekomen, opdat ze leven en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leve voor de schapen. 12 Maar de huurling, die de herder niet is, en wien de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij den wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze. 13 Want hij is een huurling, en hij heeft geen hart voor de schapen. 14 Ik ben de goede herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent, en Ik den Vader ken. En Ik geef mijn leven voor de schapen. (Joh. 10,1-15).

2

De Madonna zei dat de godsdiensten op aarde gescheiden zijn, maar dat mensen van alle religies worden geaccepteerd door haar Zoon. (The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984)

Maar dit is wat Jezus over de mensen van andere religies zegt: ‘Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.‘ (Joh. 14, 6), en ‘Nog korte tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer; gij echter aanschouwt Mij. Want Ik leef, en ook gij zult leven. 20 Op die dag zult gij erkennen, dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. — 21 Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het, die Mij liefheeft; maar wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden bemind, en ook Ikzelf zal hem beminnen en Mij aan hem openbaren. 22 Judas, maar niet de Iskáriot, sprak tot Hem: Heer, hoe komt het, dat Gij U wel aan ons wilt openbaren, maar niet aan de wereld? 23 Jesus antwoordde hem: Zo iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; dan zal mijn Vader ook hem beminnen, en Wij zullen tot hem komen, en ons verblijf bij hem nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; welnu het woord, dat gij hoort, is niet het mijne, maar dat van den Vader, die Mij heeft gezonden. 25 Dit alles heb Ik u gezegd, terwijl Ik nog bij u was. 26 Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren en alles u in herinnering brengen, wat Ik u heb gezegd. 27 Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart zij ontsteld, noch bevreesd. (Joh, 14, 19-26)

3

Vraag: ‘Roept de Heilige Moeder alle mensen tot het Katholicisme?‘ Antwoord: ‘Nee, de Heilige Moeder zegt dat alle religies haar Zoon dierbaar zijn.‘ (Janice C. Connel, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin’s Press, August 1992)

Hier geeft zij een doodsklap aan Haar Zoon. Waarom is Hij dan geboren, heeft hij gepreekt, en is Hij gekruisigd voor onze Verlossing? Hij had volgens haar net zo goed niet kunnen komen, want Hij houdt van elke religie.

Kennelijk heeft ze St. Paulus niet gelezen, want die leert ons dat zij die offeren om het offervlees te eten, ‘offeren … aan duivels en niet aan God.'(1 Kor.10, 19).

Ze zal ook wel geen fan zijn van Deuteronomium 29, 18: ‘Moge er heden onder u geen man en geen vrouw, geen geslacht en geen stam zijn, die zijn hart afwendt van Jahweh, onzen God, om de goden van die volken te gaan dienen, en moge er onder u
geen wortel zijn, die gift en bitterheid doet ontspruiten.’

Jozua 23,8: ‘Ge moogt u niet inlaten met die nog overgebleven volken, de naam hunner goden niet noemen of daarbij zweren, noch hen dienen of vereren. 8 Jahweh, uw God, moet ge aanhangen, zoals ge tot op heden hebt gedaan.’

Zo kunnen wij doorgaan. Het moge duidelijk zijn dat de houding van deze dame tegen de andere religies de houding is van Vaticanum II, die fel veroordeeld is door Paus Gregorius VII in zijn encycliek Mirari Vos (1832). De paus geeft ook duidelijk aan waarom die houding rampzalig is:

“a. Het indifferentisme is de bron van allerlei rampen

Wij komen thans aan een andere overvloedige bron van rampen, waardoor de Kerk op dit ogenblik jammerlijk geteisterd wordt, te weten het indifferentisme. Hieronder verstaan wij die verkeerde opvatting, welke door het listig optreden van boosaardige mensen overal verspreid is, nl. dat men in elk geloof de eeuwige zaligheid kan verwerven, als men maar rechtschapen en welvoeglijk leeft. Het zal u zeker gemakkelijk vallen bij een zo duidelijke en klaarblijkelijke zaak de aan uw zorg toevertrouwde mensen voor deze hoogst verderfelijke dwaling te vrijwaren. Daar immers de apostel leert, „dat er één God is, één geloof, één Doopsel” (Ef. 4, 5), mogen zij wel door vrees aangegrepen worden, die zich wijsmaken dat elke godsdienst toegang biedt tot de haven der gelukzaligheid; zij mogen wel bij zichzelf bedenken, dat volgens de getuigenis van den Zaligmaker zelf „zij tegen Christus zijn, die niet met Christus zijn” (Lc. 11, 23), dat zij rampzalig verstrooien, die niet met Hem verzamelen, dat „zij daarom onherroepelijk voor eeuwig verloren zullen gaan, als zij niet het katholiek geloof belijden en ongerept en zuiver bewaard hebben.” Laten zij naar den H. Hiëronymus luisteren: deze vertelt dat hij, toen de Kerk door een schisma in drieën verdeeld was, trouw aan zijn beginsel telkens wanneer iemand hem naar zijn kant trachtte over te halen, uitriep: „Indien iemand verbonden is aan de Stoel van Petrus, dan is hij mijn man.” 2 Ten onrechte zou iemand zich gerust stellen met de gedachte, dat ook hij in water herboren is. Want heel raak zou Augustinus hem antwoorden: „Een rank afgesneden van de wijnstok behoudt nog wel de uiterlijke vorm: maar wat baat haar de uiterlijke vorm, als zij niet leeft op, de wortel?” 

3b. „Vrijheid van geweten” is waanzin

Uit dit indifferentisme vloeit als uit een onreine bron het dwaze en valse beginsel, hetwelk men eerder waanzin zou kunnen noemen, nl. dat „vrijheid van geweten” voor iedereen moet opgeëist en gewaarborgd worden. En de weg tot deze allerverderfelijkste dwaling wordt bereid door die volslagen en onbegrensde vrijheid van gedachte, welke, tot ondergang van Kerk en staat wijd en zijd ingang vindt, terwijl sommigen dan nog zo onbeschaamd zijn om te verkondigen, dat deze vrijheid enig voordeel voor de godsdienst oplevert. Maar — zo sprak Augustinus — „wat brengt eerder de doodsteek toe aan de ziel, dan de vrijheid om te dwalen?” 4 Immers, wanneer alle banden afgeworpen worden, waardoor de mensen op het pad der waarheid gehouden worden, dan mogen wij, daar de natuur der mensen ten kwade geneigd is en dus toch al haar ondergang tegemoet snelt, wel te recht zeggen, dat nu „de put van de afgrond” (Openb. 9, 3) open ligt, waaruit Johannes een rook zag opstijgen, waardoor de zon verduisterd werd, waaruit sprinkhanen verdelgend neerzwierven op de aarde. Want hierin is de oorzaak gelegen van de ommekeer der geesten, de diepe verdorvenheid van de jeugd, de minachting der mensen voor de heiligste zaken en eerbiedwaardigste wetten, in één woord, van de meest dodelijke ziekte der maatschappij. Een ondervinding immers van jaren her getuigt, dat staten schitterend door rijkdom, macht en roem ten onder zijn gegaan alleen door deze ramp, de bandeloze vrijheid van denken en spreken en de zucht naar vernieuwing.” (zie https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1101&id=9439 )

Het spijt ons voor alle aanhangers van de verschijning, maar als we deze boom op haar vruchten beoordelen, is zij niemand minder dan een duivelin, die van Jezus wil afhouden of van Hem wegtrekken. Houd u toch aan de goede regel, geen enkele verschijning voor waar te houden die niet vóór Vaticanum II (1962-1965) door de Kerk is goedgekeurd. En aan de gulden regel van St. Paulus: ‘ook Satan zelf vermomt zich als een engel des lichts (2 Kor. 11, 14).

8 reacties

  1. Tot mijn spijt moet ik bekennen dat er een tijd was, waarin ik ook in Medjugorje geloofde. Ik ben er geweest, bij die zieners. Nu ik het echte geloof heb ontdekt, en ik kijk terug op de boodschappen van “Onze Lieve Vrouw” van Medugorje, zie ik dat dit van de Duivel komt, van de tegenstrever van Jezus Christus. De “genezingen” die daar zouden gebeuren zijn bedrog, en zelfs al zouden ze echt zijn, ik zou zo niet genezen willen worden door de boze geesten. Deze verschijning stimuleert de mensen om enthousiast mee te doen met de nieuwe “Mis” en de nieuwe “Sacramenten” van de novus ordo kerk, die is opgericht door de Antichrist in 1958. Deze nieuwe kerk, voorzien door de eerbiedwaardige Anne Catherina Emmerich, heeft de echte katholieke kerk bloedig vervolgd, zodat ze in ballingschap moest vluchten. De zieners leven rijk als koningen, terwijl Christus arm was. Helaas schijnen ze nog steeds miljoenen aanhangers te hebben, want de wereld wil de waarheid niet zien, en volgt hem die de vader is van alle leugens.

    Geliked door 1 persoon

  2. Waarom citeert u niet uit één van de duizenden boodschappen van Maria zelf? U citeert uit boeken en commentaren over de verschijningen in Medjugorje. In de boodschappen van Maria staat niets dat in strijd is met de leer en de traditie van de Kerk! U bent blind voor de genade Gods vandaag!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.